Zadbane Ogrody

Jak zaoy trawnik?


Zaoenie trawnika moemy podzieli na cztery podstawowe etapy. Pierwszym jest projekt, w ktrym okrelamy warunki glebowe, przeznaczenie i ksztat trawnika, drugim dobr odpowiedniej mieszanki traw a kolejnym waciwie przygotowanie gleby. Ostatnim etapem jest siew trawy.

1. Projekt trawnikaalt

Zanim przystpimy do projektowania trawnika naley uwzgldni jego przeznaczenie, lub funkcj jak ma spenia, pooenie w stosunku do stron wiata i ssiednich obiektw, np. lasu czy zabudowy a take uksztatowanie terenu, rodzaj podoa, struktur i zasobno gleby oraz warunki nawadniania. Trawnik powinien zajmowa minimum 50% powierzchni ogrodu. Tylko wtedy pozostae roliny: drzewa, krzewy, kwiaty bd miay moliwo waciwej prezentacji swych walorw. „Zielony dywan” stanowi doskonae to i uzupenienie dla wszystkich rolin w ogrodzie, poniewa naturalnie z nimi harmonizuje.
Przy zakadaniu trawnika naley pamita, i pod trawnik nie powinny by przeznaczone miejsca wsze ni szeroko kosiarki, miejsca trudno dostpne, bardzo czsto udeptywane jak na przykad przed wejciami, wzdu najczciej uywanych cieek, wzdu krawnikw, ogrodze i budynkw. Ponadto miejsca, ktre nie mog by skoszone podczas jednego przejazdu kosiarki, gdy zostaj one najczciej nie dokoszone, niewielkie powierzchnie oddalone od waciwego ogrodu.
Przed zaoeniem trawnika naley pamita, e przygotowanie i utrzymanie trawnika wymaga wielu regularnych zabiegw uprawowych, bez ktrych trawnik moe nie spenia naszych oczekiwa.

2. Dobr mieszanki trawalt

Istotne przy zakadaniu trawnika jest wybr odpowiedniej mieszanki traw. Ze wzgldu na fakt, i trawnik zaoony na bazie mieszanki ma lepsze cechy uytkowe odradza si stosowanie nasion jednoskadnikowych. W handlu dostpne s rne mieszanki trawnikowe, skadajce si z odmian o okrelonych cechach uytkowych. Skad mieszanek traw jest dobierany gwnie ze wzgldu na intensywno uytkowania, przeznaczenie, rodzaj gleby i nasonecznienie na terenie przeznaczonym pod „zielony dywan”.
W zalenoci od skadu odmianowego spotkamy si z mieszankami (podzia umowny):
- uniwersalnymi (parkowymi)
- dywanowymi (gazonowe)
- sportowymi ('Wembley') i rekreacyjnymi
- wolno odrastajcymi (typu golf)
- do cienia
- kwiatowo-kowymi (typu 'ka naturalna')
- regeneracyjnymi (zawierajcymi nasiona traw dajcy szybki efekt uzupeniania brakw)
- itp.
Wystarczy wic okreli parametry przyszego trawnika i zgodnie z tym wybra mieszank traw.


3. Przygotowanie glebyalt

Przygotowanie podoa jest wan, dugotrwa czynnoci. Od jej przebiegu i starannoci w duym stopniu zalee bdzie wygld naszego trawnika. Najistotniejsze dla rozwoju traw, trwaoci i wytrzymaoci darni jest przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi – warstwy nonej. Wystarczajca grubo tej warstwy wynosi 10-15 cm. Powinna zbudowana by z takich skadnikw, ktre pozwalaj na utrzymanie porowatoci, stworzenie prawidowej struktury, przepuszczalnoci oraz elastycznoci. Takie warunki zapewniaj optymalny rozwj korzeni traw przez odprowadzenie nadmiaru wody z wierzchniej warstwy i zmniejszenie ryzyka gnicia. Uatwiaj take dostarczenie tlenu i odprowadzenie dwutlenku wgla szkodliwego dla korzeni. Jest to bardzo istotne gdy ograniczenie dopywu powietrza do korzeni powoduje zahamowanie wzrostu traw.
Przystpujc do prac ziemnych, na pocztku usuwamy z gleby gruz, mieci, kamienie, itp., po czym wyrwnujemy teren. Przekopywanie lunej ziemi wykonujemy szpadlem. Ziemi nie naley cakowicie odwraca gdy jaowe podglebie wydostanie si wwczas na wierzch. Podczas przekopywania usuwamy kamienie, korzenie i chwasty.
Po przekopaniu rozbijamy bryy ziemi, tak aby uzyskaa drobn struktur. Najlepiej wykonuje si to gdy ziemia bdzie nieco przesuszona. Do tego celu moemy wykorzysta grabie lub widy amerykaskie. Nastpnie wyrwnujemy powierzchni terenu. Na tym etapie powinnimy doda piasku oraz torfu w iloci nie mniej ni 5 l /m2, jeli jest to konieczne.
Kolejnym etapem jest ubicie lub zwaowanie podoa. Po tym zabiegu, jeli pozwala nam na to czas mona pozostawi tak przygotowane podoe na okres 3-8 tygodniowy, aby ziemia moga si ubi. W tym czasie zaczn rozwija si chwasty, ktre naley koniecznie zwalcza przez grabienie lub siekanie motyk, a najprociej herbicydami. Jeli nie mamy czasu na tak dugie oczekiwanie, wskazane jest powtrne waowanie gleby.
Ostatnim krokiem przed przystpieniem do siewu jest bardzo dokadne wyrwnanie powierzchni. Przy pomocy grabi naley wzruszy gleb nie gbiej ni na 5 cm, rozbijajc przy tym wszystkie bryki ziemi. Tak rozpulchniona grn warstw moemy starannie wyrwna, poruszajc si od rodka ku brzegom.
Na tak przygotowane podoe moemy wysia mieszank traw.

4.Siew

Najlepszym terminem siewu jest kwiecie-maj (15IV-15V) oraz sierpie – wrzesie (15 VIII – 15 IX ). Jednak siew moliwy jest rwnie w innych terminach, moe to jedynie spowolni proces wzrostu rolin. Siejemy na gleb lekko wilgotn, najlepiej po naturalnych opadach. W przypadku sztucznego zraszania naley odczeka a woda wniknie do gbszych warstw a warstwa wierzchnia lekko przeschnie. W przeciwnym wypadku nasiona traw bd przylepia si do grudek ziemi i nie bdzie moliwe ich przykrycie. Po odpowiednim przygotowaniu podoa i przy optymalnych warunkach zewntrznych norma wysiewu wynosi ok. 2,5-3,0kg nasion traw / 100m2. Siejemy na ok. 0,5-1,0 cm (nigdy powyej 2 cm gdy siewki mog nie przebi si do powierzchni). Sia mona rcznie lub przy wikszych powierzchniach siewnikiem, stosujc zawsze metod krzyow pojedyncz lub podwjn. Po siewie nasiona naley bezwzgldnie przykry ziemia uywajc kolczatki, grabi do lici bd waujc teren. Ten ostatni sposb jest szczeglnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdy zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie.