Zadbane Ogrody

Pielgnacja trawnikaDo podstawowych zabiegw pielgnacyjnych trawnika nale nawoenie, koszenie, podlewanie, waowanie, napowietrzanie oraz odchwaszczanie. Wykonywanie tych zabiegw regularnie i w odpowiednich terminach pozwoli nam utrzyma trawnik w stale wietnej formie.

Nawoenie ogrd

Koniecznym zabiegiem pielgnacyjnym jest nawoenie. Wpywa ono bardzo korzystnie na form trawnika. Tylko nawoone roliny dadz efekt gstego, elastycznego i wyrwnanego trawnika. Sprzyja to krzewieniu si traw i rozwojowy korzeni.
Nawoenie naley rozpocz wiosn, kiedy ziemia ju na dobre rozmarznie. Ostatni raz nawz powinnimy sypa pod koniec wrzenia, trawa musi mie bowiem czas aby si przygotowa do zimy. Nawoenie NPK okoo 2,0-1,0-2,0kg / 100m2 rocznie.
?    Azot- jest gwnym pierwiastkiem niezbdnym do ycia rolin. Brak i niedobr azotu powoduje knicie lici i zahamowanie wzrostu a co za tym idzie roliny s mniej odporne na susz i wydeptywanie. Trawnik, ktry jest regularnie nawoony azotem jest ciemnozielony przez cay okres wegetacji, pod warunkiem systematycznego nawadniania. Pod wpywem dziaania azotu trawy silniej si krzewi. Jest on wic niezbdny do piknego wygldu kadego trawnika.
?    Fosfor- niedobr i brak fosforu powoduje zahamowanie wzrostu rolin. Ma on korzystny wpyw na rozwj systemu korzeniowego. Dobroczynne dziaanie fosforu polega take na zwikszaniu odpornoci traw na mrz, susz i wiele chorb.
?    Potas- znacznie wpywa na krzewienie si i wzrost traw. Znaczco zwiksza odporno rolin na mrz, susz i niektre choroby.
?    Magnez- jest gwnym skadnikiem chlorofilu i jest niezbdny do prawdidowego wydldu trawnika.
?    Wap- wpywa bezporednio na rolin jako skadnik odywczy. Natomiast porednio poprawia niektre waciwoci gleb, polepszjc jej struktur oraz uatwiajc pobr pozostaych skadnikw pokarmowych
Naley pamita aby stosowa odpowiednie nawozy, w zalenoci od pory roku. Wiosn z wiksz dawk azotu, jesieni mniejsz (lub zupenie pozbawione azotu). W trakcie sezonu moemy zasila traw nawozami krtko dziaajcymi lub specjalistycznymi w zalenoci od stanu trawnika, np. nawozy na trawnik z mchem, itp. Minimalna ilo stosowanego nawozu to dwa razy w sezonie wiosn i jesieni.

Koszeniealt

    Koszenie jest chyba najwaniejszym zabiegiem pielgnacyjnym na trawniku. Trawy na przycinanie reaguj zwikszajc ilo masy zielonej, aby zastpi utracone licie. Koszenie zagszcza wic trawnik i zwiksza jego walory estetyczne.
Traw naley kosi co 7-10 dni na wysoko 3-4 cm. Skoszone dba powinny by usunite z trawnika. Nie zebrane resztki tworz po pewnym czasie zbit warstw zabierajc rolinom wiato i hamujc dostp tlenu do gleby. Po kadym koszeniu trzeba wiec zgrabi skoszon traw lub stosowa sprzt z koszem.Podlewanie
   
    Zapotrzebowanie dzienne traw na wod wynosi od 05 do 3 ( max 7) litrw na 1 m2. Zaley to od gatunkw traw, temperatury, nasonecznienia i wiatru. W identycznych warunkach zapotrzebowanie na wod moe by rne, zaley bowiem od gruboci darni, gbokoci systemu korzeniowego, wysokoci koszenia i sposobu uytkowania trawnika. Gatunki traw o wskich liciach (kostrzewa czerwona lub owcza) zuywaj mniej wody ni szerokolistne (wiechliny, rajgras). Zapotrzebowanie na wod jest najwiksze w czasie najwikszych przyrostw masy traw (wiosn i pnym latem). Oczywicie, podstawowe znaczenie dla okrelenia iloci i terminu podlewania ma rodzaj gleby, oraz termin spodziewanych opadw. Dojrzay trawnik trzeba koniecznie podla, gdy ziemia jest wyschnita na gboko ok. 3 cm. Jednak mniej szkody wyrzdzi niewielkie przesuszenie ni cigy nadmiar wody. Po podlaniu ziemia powinna by wilgotna do gbokoci 10-15cm.

  
 Waowaniealt

Zabieg, ktry ma na celu wyrwnanie powierzchni i pobudzenie trawy do krzewienia. Skad warstwy nonej bardzo ogranicza czsto waowania. Podoe lune, przepuszczalne, moemy i powinnimy waowa czciej, poniewa zachodzi obawa jego zbicia czyli ograniczenia przepuszczalnoci, a co za tym idzie dostpu wody i powietrza do korzeni.
    Waowanie naley wykonywa w dwch prostopadych kierunkach, ?na krzy?. Przejazdy powinny by wykonywane bez duszego zatrzymywania si w jednym miejscu. Nawroty, jeli to moliwe powinny by wykonywane poza trawnikiem, lub bardzo agodnie w jego obrbie, tak aby nie rozerwa darni. Waowanie naley  przeprowadzi waem o masie ok. 70kg. Przy szerokoci roboczej okoo 100cm. Ciar wau musi by dostosowany do plastycznoci trawnika. Skuteczno i powodzenie tego zabiegu bd zaleay od wybrania odpowiedniej pory. Gleba nie moe by zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej struktur. Uywajc cikiego wau na zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darni i gbokie wgniecenia. Przeprowadzenie waowania jest konieczne na pewno raz w roku ? wczesn wiosn by docisn kpy traw wysadzone przez mrz.

Napowietrzaniealt

Proces napowietrzania suy intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zwiksza elastyczno trawnika, pobudza trawy do wzrostu, sprzyja powstawaniu nowych rozogw, poprawia wykorzystanie nawozw, co w efekcie prowadzi do otrzymania gstego, wyrwnanego i elastycznego trawnika.
Napowietrzanie dzielimy na dwie gwne grupy zabiegw:
 - aeracja (napowietrzanie), czyli wykonywanie otworw w darni, przez nakuwanie przy pomocy wide lub rurek wycinajcych i wyjmujcych kawaki trawy wraz z podoem. Maksymalna gboko aeracji wynosi  8 -10 cm.  Zabieg ten moemy wykona za pomoc aeratora mechanicznego, ktry dodatkowo wybierze nadmiar filcu z trawnika. Aeracj stosujemy dwa, trzy razy w sezonie.
- wertykulacja (pionowe cicie darni), wykonywana za pomoc noy umieszczonych na wirujcych bbnach. Maksymalna gboko wertykulacji w warunkach przydomowych to 1cm. Przed zabiegiem traw naley skosi na wysoko 2 cm. W warunkach przydomowych moemy wykorzysta specjalne przystosowanie grabie. Najczciej trawnikom wystarcza przeprowadzenie jednego zabiegu, wiosn. Usuwamy w ten sposb obumare czci rolin i nadmiar filcu, pozostawiajc miejsce na wzrost wieej trawy.