Zadbane Ogrody Galeria Ogrody i aranżacje zieleni Aranżacje krajobrazu
Przedstawiona ziele� zosta�a zaaran�owana na pniu �ci�tego klonu jesionolistnego. Drzewo ros�o na niewielkiej skarpie, przez co jego korzenie w znacznym stopniu wystawa�y z ziemi. Tak powsta�y uk�ad korzeni i pnia sta� si� inspiracj� do stworzenia unikalnej kompozycji zieleni. Na korzeniach oraz pniu zosta� zaprojektowany niewielki ogr�d skalny. Wykorzystane ro�liny to g��wnie: funkia (posadzona w otworze �ci�tego pnia), �urawki, dzwonki czy rojniki. Dla dope�nienia efektu na skarpie zosta�y u�o�one kamienie polne a ca�o�� wype�niono t�uczniem. Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu powsta� ciekawy i nietypowy skalniak.
 
 
 
 
 
Korzenie klonu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piaskowiec
 
 
Rabata reprezentacyjna
 
 
Pokaż ilość